ഈത്തപ്പഴം ചലഞ്ചിൽ ഓർഡർ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്....
ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമാവാനുള്ള താങ്കളുടെ സന്നദ്ധതക്ക് കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു